Herroepingsrecht

.

Wanneer u een product aankoopt op www.dcalc.be kunt u als consument, vanaf de dag van de levering, gedurende 14 dagen afstand doen van uw aankoop. U beschikt over deze tijdspanne om ons op de hoogte te brengen van uw beslissing om het product terug te verzenden (Per e-mail: de terugkeer kosten betalen voor de consument). Opgepast, dit is niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen.

.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

.

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) Aan: 

Gottschalk Industries SA, Rue du haut Balmoral 71, B-4845 Sart (Jalhay), of per e-mail.

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) 

.

Besteld op (*)/Ontvangen op (*): ... /... / ......

.

Naam consument: ...................................

.

Adres en tel. nr. consument: .................................. 

.

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

.

Datum: .... / .... / ........

 .

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.